Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Slovenskí lekári v Rakúsku

Rakúsko je Slovákmi vyhľadávané aj kvôli pracovným príležitostiam vo všetkých oblastiach. V zdravotníctve je pred začiatkom výkonu práce potrebné získať rôzne povolenia. Čo potrebujú lekári a zubári?

Nemčina na vyššej komunikačnej úrovni a dostatočne rozsiahla slovná zásoba týkajúca sa medicínskych výrazov je potrebná. Netreba sa však touto skutočnosťou nechať odradiť, do jazyka sa dostáva pomerne ľahko, najmä ak je používaný na dennej báze.

Lekári

Každý lekár, ktorý ukončil základné medicínske vzdelanie – všeobecné lekárstvo na lekárskej fakulte v štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej EHP), alebo vo Švajčiarsku, alebo má už atestáciu z takéhoto štátu a  v odbore, ktorý je v Rakúsku známy a bežný, a ak tieto jeho diplomy zodpovedajú rakúskym zákonným smerniciam, sa môže rovno prihlásiť na lekárskej komore danej spolkovej republiky a nechať sa zapísať do zoznamu lekárov. Za zápis do zoznamu lekárov sa platí 314 €. Tento poplatok sa platí len pri prvom zápise, ak sa teda rozhodnete si počas výkonu lekárskeho povolania dorobiť i ďalšie atestácie, nebudete už platiť za zápis nových špecializácií do zoznamov.

Lekári, ktorí už sú zapísaní v rakúskom zozname lekárov a len si chcú nechať uznať osvedčenie o špecializácií z iného štátu, majú povinnosť predložiť len žiadosť (formulár je dostupný na stránke rakúskej lekárskej komory), samotné osvedčenie a potvrdenie, že dané osvedčenie pochádza z inštitúcie, ktorá je hodnoverná a v Rakúsku uznávaná.

Lekári, ktorí sa zapisujú do zoznamu lekárov po prvý raz majú povinnosť predložiť nostrifikačné rozhodnutie, alebo úradný preklad osvedčenia vykonávať lekárske povolanie, potvrdenie, že daný diplom je podľa rakúskych predpisov platný a životopis.

Lekár si môže doklad o dosiahnutom vzdelaní vytvoriť aj sám, musí však obsahovať nasledovné údaje:

  • trvanie štúdia (od – do, aj s prestávkami – materská, dlhodobá PN, atď)
  • druh činnosti, pracovný pomer
  • informácie o atestačnom pôsobisku – oddelenie
  • detailný rozpis nadobudnutých vedomostí a zručností (napr. počet jednotlivých zákrokov – najmä pri chirurgii)
  • potvrdenie o kvalifikácií vzdelávacieho centra
  • životopis
  • potvrdenia o vzdelaní a pracovných skúsenostiach

Je tiež nutné predložiť nasledovný dokument – ÖÄK-Evaluierungsbogen. Všetky dokumenty majú byť predložené v nemčine – v originále, alebo úradne preložené.

Vyplnený formulár spolu s dokumentami je potrebné predložiť lekárskej komore v spolkovej krajine (napr. Burgenland, Niederösterreich, Wien,..) v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt, príp. v ktorej mal posledný evidovaný trvalý alebo prechodný pobyt. Pokiaľ ešte nemal prihlásený pobyt v Rakúsku, môže sa prihlásiť v ktorejkoľvek spolkovej krajine.

Viac informácií nájdete aj na stránke bmgf.gv.at.

Zubári

Uznávanie kvalifikácie zubných lekárov je riešené v rakúskej legislatíve pre rôzne členské krajiny EHP individuálne.

Zubní lekári majú v Rakúsku svoju samostatnú komoru zubných lekárov. Ako potvrdenie o kvalifikácií zubárov slúži potvrdenie o vzdelaní – úspešnom ukončení štúdia v odbore zubné lekárstvo na vysokej škole alebo univerzite v štáte z EHP alebo vo Švajčiarsku, pričom tento diplom musí zodpovedať podmienkam uvedeným v rakúskych smerniciach.

Začiatok štúdia uvedený v potvrdení o vzdelaní musí byť skôr ako je dátum uvedený v prílohe pre príslušnú krajinu. Taktiež je potrebné predložiť dokument, ktorý potvrdzuje, že dotyčná osoba počas posledných piatich rokov pred vystavením tohto potvrdenia, aspoň tri roky vykonávala povolanie zubného lekára v štáte z  EHP alebo vo Švajčiarsku.

Zároveň však platí, že všeobecné rakúske smernice charakterizujúce požadovanú kvalifikáciu zubára sú nadradené individuálnym požiadavkám uvedeným v zákone pre jednotlivé členské štáty EHP.

Pre zjednodušenie – Vlastníte diplom, ktorý je zo Slovenska, ale nezodpovedá rakúskym smerniciam, ktoré sa vzťahujú na charakteristiku diplomov zo Slovenska a Česka. Pokiaľ však na Slovensku vydajú potvrdenie o tom, že tento diplom má rovnakú hodnotu ako, tie ktoré daným podmienkam zodpovedajú, bude toto vaše potvrdenie o kvalifikácií uznané.

Ako potvrdenie o kvalifikácií zubára sa uznávajú lekárske diplomy, ktoré boli vystavené v Česku a na Slovensku, resp. v Československu osobám, ktoré začali svoje lekárske štúdium najneskôr 1. mája 2004, pokiaľ je im z príslušného úradu Českej, resp. Slovenskej republiky vydané potvrdenie, že daná osoba v priebehu posledných päť rokov pred vydaním potvrdenia, minimálne tri roky naozaj, oprávnene a predovšetkým vykonávala činnosť stomatológa, alebo úspešne absolvovala minimálne trojročné štúdium, ktorého rovnocennosť s požiadavkami v rakúskych smerniciach potvrdia príslušné slovenské, resp. české úrady a je zároveň potvrdia, že je oprávnená vykonávať túto činnosť rovnako, s rovnakými podmienkami ako majitelia diplomu, ktorý je plne v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe smernice týkajúcej sa Slovenska a Čiech.

Viac informácií nájdete na stránke ris.bka.gv.at.