Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Slovenské zdravotné sestry a ošetrovatelia v Rakúsku

Rakúsko je Slovákmi vyhľadávané aj kvôli práci. V zdravotníctve je pred začiatkom výkonu práce potrebné získať rôzne povolenia. Čo potrebujú sestričky a ošetrovatelia?

Team of nurses and doctors

Zdravotné sestry

Základnou podmienkou je ukončené štúdium na Slovensku, ktoré  danú osobu oprávňuje vykonávať povolanie všeobecnej (bez špecializácie) zdravotnej sestry, ošetrovateľa na Slovensku.

Pre tých, čo začali študovať po 1. máji 2004 platia nasledovné podmienky. Aby ste dostali uznanie na základe ukončeného vzdelania automaticky, t.j. bez preskúšania je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • osobne podpísaná žiadosť s uvedením dodacej adresy, prípadne tiež telefónnym číslom, alebo emailom
 • potvrdenie o bydlisku v Rakúsku, prípadne údaje osoby žijúcej v Rakúsku oprávnenej prevziať poštu uchádzača
 • jeden z nasledovných diplomov: Diplom ošetrovateľstvo magister (Mgr.),  Diplom ošetrovateľstvo bakalár (Bc.), Diplom diplomovaná všeobecná sestra
 • potvrdenie príslušného orgánu krajiny, že danej osobe nebolo dočasne, prípadne úplne odobrané právo na vykonávanie činnosti (nesmie byť staršie než tri mesiace)
 • potvrdenie o štátnej príslušnosti predložením pasu, občianskeho preukazu
 • výpis registra trestov (slovenského)
 • potvrdenie o zdravotnom stave
 • pri zmene mena – napr. sobášny list

Pre tých, čo začali študovať medzi 1. januárom 1993 a 1. májom 2004  a počas posledných päť rokov robili aspoň tri roky v odbore, platia nasledovné podmienky. Aby ste dostali uznanie na základe ukončeného vzdelania automaticky, t.j. bez preskúšania je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

 • osobne podpísaná žiadosť s uvedením dodacej adresy, prípadne tiež telefónnym číslom, alebo emailom
 • potvrdenie o bydlisku v Rakúsku, prípadne údaje osoby žijúcej v Rakúsku oprávnenej prevziať poštu uchádzača
 • diplom o absolvovaní štúdia všeobecného ošetrovateľstva
 • maturitné vysvedčenie zo strednej školy zdravotníckej v odbore všeobecné ošetrovateľstvo
 • potvrdenie zo slovenského ministerstva zdravotníctva, podľa ktorého dané vzdelanie zodpovedá článku 31 vyhlásenia 2005/36/EG alebo doklad o výkone zamestnania (aspoň tri roky za posledných päť rokov) v štáte EHP, resp. vo Švajčiarsku vydaný v súlade zo zákonom – článok 23 vyhlásenie 2005/36/EG
 • pracovné listy s pracovnými skúsenosťami
 • pri činnosti v štáte EHP, resp. vo Švajčiarsku – povolenie k výkonu činnosti v danom štáte
 • potvrdenie príslušného orgánu krajiny, že danej osobe nebolo dočasne, prípadne úplne odobrané právo na vykonávanie činnosti (nesmie byť staršie než tri mesiace)
 • potvrdenie o štátnej príslušnosti predložením pasu, občianskeho preukazu
 • výpis registra trestov (slovenského)
 • potvrdenie o zdravotnom stave
 • pri zmene mena – napr. sobášny list

Pre tých, čo začali študovať pred 1. januárom 1993 (ešte za Československa)  a počas posledných päť rokov robili aspoň tri roky v odbore, platia rovnaké podmienky.

Ak uchádzač, ktorý začal študovať pred 1. májom 2004 nespĺňa dané podmienky, čiže nemôže získať oprávnenie na výkon práce bez preskúšania, by mal predložiť nasledujúce dokumenty:

 • osobne podpísaná žiadosť s uvedením dodacej adresy, prípadne tiež telefónnym číslom, alebo emailom
 • potvrdenie o bydlisku v Rakúsku, prípadne údaje osoby žijúcej v Rakúsku oprávnenej prevziať poštu uchádzača
 • diplom o absolvovaní štúdia všeobecného ošetrovateľstva
 • maturitné vysvedčenie zo strednej školy zdravotníckej v odbore všeobecné ošetrovateľstvo
 • potvrdenie slovenského ministerstva zdravotníctva, že daná osoba je oprávnená plnohodnotne vykonávať činnosť ošetrovateľa
 • potvrdenie príslušného orgánu krajiny, že danej osobe nebolo dočasne, prípadne úplne odobrané právo na vykonávanie činnosti (nesmie byť staršie než tri mesiace)
 • učebný plán absolvovaného vzdelania
 • potvrdenia o doplnkovom vzdelaní v odbore ošetrovateľstva
 • pracovné listy s pracovnými skúsenosťami
 • potvrdenie o štátnej príslušnosti predložením pasu, občianskeho preukazu
 • výpis registra trestov (slovenského)
 • potvrdenie o zdravotnom stave
 • pri zmene mena – napr. sobášny list

V prípade, že uchádzač má aj špecializáciu (k deťom, psychiatrickým pacientom) je potrebné predložiť potvrdenie o danom vzdelaní, učebný plán, pracovný list s pracovnými skúsenosťami a tiež potvrdenie o každom doplnkovom vzdelaní v odbore ošetrovateľstvo.

Je potrebné, aby všetky predložené kópie boli originály, prípadne notárom overené kópie/výpisy a úradné preklady. Na neoverené kópie sa neprihliada. Predložené originály budú po spracovaní vrátené. Uchádzač je povinný ohlásiť všetky zmeny (adresa, meno, osoba oprávnená prevziať poštu v Rakúsku) nahlásiť ministerstvu zdravotníctva v Rakúsku.

Je tiež potrebné rátať s výdavkami okolo 350€.

Zároveň je možné si zaplatiť aj za zrýchlený proces uznávania, tzv. One – Stop, pri ktorom je však potrebné rátať s dodatočným poplatkom, ktorý sa pohybuje okolo 250€, ponúka však možnosť vystavenia osvedčenia v priebehu hodiny.

Pre viac informácií: bmgf.gv.at