Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Slovenskí fyzioterapeuti v Rakúsku

Rakúsko je Slovákmi vyhľadávané aj kvôli práci. V zdravotníctve je pred začiatkom výkonu práce potrebné získať rôzne povolenia. Čo potrebujú fyzioterapeuti?

Fyzioterapeuti pracujúci v Rakúsku patria medzi medicínsko – technické služby (okrem nich aj laboranti, rádiologickí asistenti, diétológovia a výživoví poradcovia, ergoterapeuti, logoterapeuti a optici).

Základnou podmienkou je absolvované štúdium v danom odbore v jednej z krajín EHP, alebo Švajčiarsku príp. povolenie výkonu tohto povolania, ak bolo štúdium absolvované v jednej z krajín tretieho sveta a daná osoba už aspoň tri roky toto povolanie vykonáva v krajine, v ktorej povolenie získala.

Na to, aby ste získali povolenie, je nutné predložiť žiadosť spolu s nasledovnými podkladmi:

 • osobne podpísaná žiadosť s uvedením dodacej adresy, prípadne tiež telefónnym číslom, alebo emailom
 • potvrdenie o bydlisku v Rakúsku, prípadne údaje osoby žijúcej v Rakúsku oprávnenej prevziať poštu uchádzača
 • životopis (dôležité sú najmä postup vzdelania a predošlé pracovné pozície)
 • diplom o absolvovaní štátom uznaného štúdia z fyzioterapie (príp. iného z vymenovaných odborov) s priloženým diplomom
 • pracovné listy s pracovnými skúsenosťami
 • učebný plán absolvovaného štúdia (zoskupené podľa teoretických a praktických predmetov a počet hodín)
 • potvrdenia o všetkých doplňujúcich vzdelaniach (minimálne 50 hodín) pre fyzioterapeutov (hlavne sú žiadané – „manuálna lymfatická drenáž“, „manuálna kĺbová terapia“, ako aj „reflexná terapia“)
 • potvrdenie príslušného orgánu krajiny, že danej osobe nebolo dočasne, prípadne úplne odobrané právo na vykonávanie činnosti (nesmie byť staršie než tri mesiace)
 • potvrdenie o štátnej príslušnosti predložením pasu, občianskeho preukazu
 • výpis registra trestov (slovenského)
 • potvrdenie o zdravotnom stave
 • pri zmene mena – napr. sobášny list

Je potrebné, aby všetky predložené kópie boli originály, prípadne notárom overené kópie/výpisy a úradné preklady. Na neoverené kópie sa neprihliada. Predložené originály budú po spracovaní vrátené. Uchádzač je povinný ohlásiť všetky zmeny (adresa, meno, osoba oprávnená prevziať poštu v Rakúsku) nahlásiť ministerstvu zdravotníctva v Rakúsku.

Je tiež potrebné rátať s výdavkami okolo 350€.

Zároveň je možné si zaplatiť aj za zrýchlený proces uznávania, tzv. One – Stop, pri ktorom je však potrebné rátať s dodatočným poplatkom, ktorý sa pohybuje okolo 250€, ponúka však možnosť vystavenia osvedčenia v priebehu hodiny.

Pre viac informácií: bmgf.gv.at