Dôležité UPOZORNENIE

S ohľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu, nemusia byť všetky informácie na stránke vždy aktuálne.

Ďakujeme za pochopenie.
Redakcia portálu rakusko.sk

Nárok na rakúsky dôchodok

Každý, kto žije, alebo pracuje v Rakúsku a platí odvody do rakúskeho sociálneho systému, má po splnení istých podmienok nárok na rakúsky dôchodok. Na starobný dôchodok majú nárok muži po dovŕšení 65. roku života a ženy po dovŕšení 60. roku života.

Rakúsky starobný dôchodok sa vypočítava na základe doby poistenia a výšky príjmov v Rakúsku. Na získanie nároku na starobný dôchodok vyplácaný rakúskou sociálnou poisťovňou, musí byť splnená podmienka minimálnej doby poistenia v rakúskej sociálnej poisťovni v dĺžke aspoň 180 mesiacov.

Ak ste v Rakúsku pracovali menej ako 180, ale dlhšie ako 12 mesiacov, počas ktorých ste boli zákonne poistený a mali ste príjem vyšší ako je zákonom stanovená hranica drobného príjmu (v roku 2016 to je 415,72 mesačne), potom máte nárok na vyplácanie pomernej časti dôchodku z Rakúska a to v štáte vášho trvalého bydliska v čase odchodu do dôchodku.

Pri zamestnaní kratšom ako 12 mesiacov preberá ma seba povinnosť vyplácania dôchodku za toto obdobie krajina, v ktorej ste v čase odchodu do dôchodku boli poistený najdlhšie.

Niekoľko málo mesiacov, alebo aj rokov zamestnania v Rakúsku vám vysoký rakúsky dôchodok nezabezpečí.

Nárok na či už pomerný, alebo plnohodnotný dôchodok z Rakúska nie je závislý od toho, či v čase zamestnania máte v Rakúsku nahlásený trvalý pobyt, alebo za prácou dochádzate denne zo Slovenska. Rozhodujúca je výška odvodov do sociálneho poistenia a dĺžka ich odvádzania.

V Rakúsku je viacero sociálnych poisťovní, ale pre Slovákov pracujúcich v Rakúsku v drvivej väčšine prípadov prichádzajú do úvahy najmä:

  • dôchodkový poistný ústav (Pensionsversicherungsanstalt – PVA) pre zamestnancov a
  • sociálny poistný ústav pre podnikateľov (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft – SVA), určený pre podnikateľov a živnostníkov.

V praxi je to tak, že ak sa Rakúsku zamestnáte na základe pracovnej zmluvy, zamestnávateľ ma povinnosť vás prihlásiť do sociálnej poisťovne (PVA). Pre každého seriózneho zamestnávateľa je to úplná samozrejmosť. Kontrola z vašej strany je ale vždy na mieste.

Pokiaľ si v Rakúsku otvoríte vlastnú živnosť (napríklad ako opatrovateľka), potom je na vás, aby ste sa prihlásili okrem živnostenského a daňového úradu aj do sociálnej poisťovne pre podnikateľov (SVA). V prípade, že vám prácu zabezpečuje agentúra, väčšinou ponúkajú aj zabezpečenie administratívnej agendy spojenej s registráciou živnosti.

Po registrácií na SVA, ako aj PVA dostanete pridelené osobné číslo sociálneho poistenia. Toto číslo je pre vás dôležité a budú ho od Vás požadovať pri každej komunikácií ohľadom sociálneho poistenia, alebo dôchodku.

Výška rakúskeho dôchodku

Výpočet výšky dôchodku, alebo jeho pomernej časti, vyplácaného rakúskou sociálnou poisťovňou nie je úplne jednoduchý. Zohľadňuje sa v ňom viacero faktorov a podľa roku narodenia aj dva rôzne výpočtové modely.
Najistejšie je navštíviť pobočku rakúskej sociálnej poisťovne a výšku dôchodku si nechať vypočítať od nich. Pokiaľ zamestnávateľ platil za vás odvody do Sociálnej poisťovne, táto má všetky informácie potrebné na správny výpočet vášho nároku na dôchodok.

Pokiaľ ste v Rakúsku pracovali menej ako 180 mesiacov, v tom prípade bude pomerná časť vášho dôchodku vyplácať sociálna poisťovňa v štátu, kde budete žiť v čase vášho odchodu do dôchodku.